Til kassen
Totalt: 0,00

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
Til kassen
Total: 0,-

Betingelser

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra Retro Norge AS (heretter RN), såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

Kunder

Denne nettbutikken selger ikke til sluttbrukere. Vi selger kun til bedrifter som godkjennes som forhandlere eller partnere. Forhandlere kan ikke selge produktene videre engros til andre bedrifter. Ved brudd på denne regelen vil alt samarbeid avsluttes umiddelbart.
RN godtar ikke ordrer fra forhandlere på beløp under kr. 3.000,- eks.mva. 

Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i RNs produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. Forhandler vil ved ordrebekreftelse bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted. Det tas forbehold om feil i produktinformasjon på web da dette kan endres fra produsent uten forvarsel. RN er da ikke erstatningsansvarlig i etterkant.

Priser

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2 % fra ordredato eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder RN seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og ex-works RNs lager. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. RN belaster frakt etter transportørens gjeldende satser. Dersom Forhandler mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til RN innen 8-åtte virkedager regnet fra levering. 

Fakturagebyr

Som et ledd i vår miljøsatsing ønsker vi heretter å sende faktura elektronisk.
Du har to valgmuligheter:
Faktura på e-post (PDF-vedlegg)
Faktura pr. post (belastes med fakturagebyr på 75,-)

Levering/Risikoovergang

Varene leveres Ex works RNs lager i Sandefjord. Alle ordre på produkter som er tilgjengelig på RNs lager, effektueres omgående. Dersom produktet ikke er på lager, vil leveringstiden normalt være 3 uker. For enkelte produkter kan leveringstiden være lenger. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Forhandler når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering. Forhandler forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverenstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Forhandleren skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er i overensstemmende med ordre og senest 2 virkedager etter mottak reklamere eventuelle avvik. Skal RN kunne bistå med hjelp ved erstatning av skader under transport, må det bemerkes på fraktbrev, samt meldes til RN innen kl. 16.00 samme dag som sendingen er mottatt.

Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser netto kontant. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder RN seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling/oppkrav.

Salgspant - Eiendomsrett

RN forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert Forhandler til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med RNs eiendomsrett av Forhandler og holdes adskilt fra Forhandlers varelager.

Mangler

Ved mangler ved de solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har RN ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Mangler må rapporteres skriftlig innen to - 2 - virkedager etter varemottak.

Når RN foretar retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere misligholdebeføyelser gjeldende.
Ved ønske om bytte av feilbestilte varer plikter kunden først å kontakte RNs kundeservice. Ved eventuell retur plikter kunden å følge RNs særskilte returbetingelser som utleveres sammen med alminnelige salgsbetingelser. Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden.
Feil og mangler må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Reklamasjon

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Forhandler forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Forhandleren skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er i overstemmelse med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik. RN gir ikke Forhandler eller forhandlerens kunde, egen garanti på produktene. Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden.

Retur

Uavhentede varer som sendes i retur til oss uten avtale, og uten feil eller mangler blir belastet med gebyr. Følgende gebyr belastes: Kjøp under 5000,- belastes med et gebyr på 450,- eks. mva, kjøp over 5000,- belastes med et gebyr på 600,- eks. mva.

Tilbakelevering av varer som er feilbestilt eller ikke ønskes alikevel (ikke-defekte varer), krediteres med dagens verdi minus et gebyr på minimum kr 60,- + mva per ordre. Dette gjelder kun dersom varen er uåpnet og salgbar som ny. 
Dersom varen ikke kan selges som ny, vil vi avkorte krediteringen med 20% for å dekke vårt tap på produktet ved videresalg, eller returnere produktet tilbake.

Erstatningsansvar

RN fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor RN forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er RN erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke - jfr. pkt. 8.

Force Majeure

Er RN forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos RN eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner såvel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er RN fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kredittere den mangelfulle varens kjøpesum.

Eksport

Forhandler forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse av RN eller deres leverandører før produkter eksporteres. RNs rettigheter på lisensierte produkter er forbeholdt Norge.

Opphavsrett

RN har, gjennom sine leverandører, opphavsretten til all informasjon på disse nettsidene. Materialet kan ikke kopieres, selges, distribueres eller gjengis på annen måte uten tillatelse fra RN, vi forbeholder oss alle rettigheter til dette materialet. Dette gjelder både videreformidling, salg og kopiering av informasjon, bilder, tekniske løsninger og koder.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Sandefjord herredsrett som vedtatt verneting.

Produktet du valgte er lagt i handlekurven